samsung R439 ใส่อะเด็ปเตอร์ เปิดติดแล้วดับทันที ใช้แบตเตอรี่ปกติ

แจ้งอาการมาว่าไม่ชาร์ตแบตเตอรี่

แต่จาการตรวจสอบ โดยการถอดแบตเตอรี่่ออก เปิดเครื่องไม่ได้ ไฟแสดงสถานะจะกระพริบครั้งเดียว เมื่อกดสวิทเปิดเครื่อง

แกะดูเมนบอร์ด มีรอยไหม้สองจุดคือ

1.ไอซีคุมชาร์ตแบตเตอรี่ (เบอร์ isl 8255)

Image

2.เฟต p-chanel เบอร์ 84 ที่ส่งไฟเข้าไอซีคุมชาร์ต

Image

การแก้ไขเมื่อ่ตรวจพบ

เปลี่ยน ไอซีคุมชาร์ และเฟต เสียบอะเด็บเตอร์เข้าไป ผมที่ได้ ควันขึ้น ไหม้ ตรงเฟต p-chanel อีกครั้ง

 

ตรวจสอบอีกครั้ง ทำการวัดขาของเฟต เทียบกับกราวด์ ปรากฏว่า ขาด้านที่จ่ายไฟเข้าไอซี isl8255 ได้ 0 โอห์ม แสดงว่ามีการลัดวงจรในส่วนนี้ จึงกลับมาวัดอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวไอซีคุมชาร์ตแบตเตอรี่ โดยการตั้งค่ามิเตอร์ไปที่ เรนจ์ โอมห์ แล้วัดคร่อมขั้วค่าปาซิเตอร์แบบเซรามิกส์ที่อยู่รอบๆ ไอซีคุมชาร์จ ปรากฏว่ามี คาปาซิเตอร์ ขนาดเล็กตัวหนึ่งวัดได้ค่า 0 โอมห์ จึงถอดออก แล้วทำการวัดตัวคาปาที่ถอดออก ได้ค่า 0 โอมห์ ทำการวัดลายวงจรจุดที่ถอดออก กับ กราวด์ ไม่ได้ค่า 0 แสดงว่า จุดนั้นไม่มีการลัดวงจร กลับไปวัด ตำแหน่งบัดกรีของขาเฟต p-chanel ขนาดเล็กที่ถอดออกทั้งสามขา เทียบกับกราวด์ ก็ไม่ได้ 0 โอมห์ แสดงว่า การลัดวงจรตำแหน่งนั้นได้ถูกแก้ไขแล้ว จึงใส่คาปาซิเตอร์ ค่าเดียวหัน ขนาดเดียวหัน ตัวใหม่ กลับเข้าวงจร ทำการตรวจวัดเหมือนเดิมอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ การลัดวงจร ผลที่ได้ ไม่มีตำแหน่งค่า 0 โอม จึงเสียบอะเดปเตอร์เข้ากับเครื่อง

ผล ไม่มีควันขึ้นในตำแหน่งเดิม

กดสวิทเปิดเครื่อง เปิดได้ปกติ

ประกอบเข้ากับบอร์ดี้ใส่อุปกรณ์ครบ ใส่แบตเตอรี่่เปิดครื่อง ขึ้นภาพ เข้าวินโดว์ได้ปกติ ไอคอน แสดงสถานะการชาร์ตแบตเตอรี่ ขึ้นปกตื ชาร์ได้ ปล่อยให้ชาร์จแบตไว้ จนเต็ม

รับทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

ชอบก็แชร์